சங்கத்தமிழன்

அழகு அழகு அழைக்குது

கமலா கலாசா

என் சண்டகாரி நீதான்

மாறாதா மாறாதா

ஓ மை காட்

வேற எதுமே தேவை இல்லையே

YOU MAY BE INTERESTED :