ஊரான ஊருக்குள்ள

MOVIE மனம் கொத்தி பறவை 
SINGERS சந்தோஷ் ஹரிஹரன் 
LYRICIST யுகபாரதி 
AVAILABLE தமிழ்  ENGLISH
 

ஊரான ஊருக்குள்ள   
உன்னப்போல யாருமில்ல  
ஆனா நீ என்ன மட்டும் சேரவே இல்ல  
கொஞ்ச நேரம் கூட  
ஒத்தாசையா வாழவே இல்ல  

கொஞ்ச நேரம் கூட  
ஒத்தாசையா வாழவே இல்ல

ஊரான ஊருக்குள்ள உன்னப்போல யாருமில்ல  
ஆனா நீ என்னை மட்டும் தீண்டவே இல்ல  
உன்ன உத்து பார்த்த  
கண்ணுரெண்டும் தூங்கவே இல்ல 
உன்ன உத்து பார்த்த  
கண்ணுரெண்டும் தூங்கவே இல்ல

காணாம காண வெச்ச  
கண்ணுக்குள்ள தீய வெச்ச  
ஆனா நீ என்னை மட்டும் பார்க்கவே இல்ல  
கொஞ்சி நாலு வார்த்த நல்லா பேசி கேட்கவே இல்ல
கொஞ்சி நாலு வார்த்த நல்லா பேசி கேட்கவே இல்ல
 
பேசாம பேச வெச்ச  
பிரியத்தோட கண்ணடிச்ச
பேசாம பேச வெச்ச  
பிரியத்தோட கண்ணடிச்ச 
ஆனா நீ என்னை மட்டும் பேசவே இல்ல  
மஞ்ச தாலி வாங்க  
கூட சேரும் ஆசையே இல்ல  
மஞ்ச தாலி வாங்க  
கூட சேரும் ஆசையே இல்ல
—-
ஊரான ஊருக்குள்ள   
உன்னப்போல யாருமில்ல  
ஆனா நீ என்ன மட்டும் சேரவே இல்ல  
கொஞ்ச நேரம் கூட  
ஒத்தாசையா வாழவே இல்ல

ஊன ஊன ஊன ஊன 

கூவாம கூவ வச்ச  
கொண்டையிலே பூவ வெச்ச  
ஆனா நீ என்னை மட்டும் சூடவே இல்ல ?
அய்யோ  
தொலைஞ்சி போன ஆளை நீயும் தேடவே இல்ல 
அய்யோ  
தொலைஞ்சி போன ஆளை நீயும் தேடவே இல்ல
 
மூடாம மூடி வெச்ச  
முந்தானையில் சேதி வெச்ச  
மூடாம மூடி வெச்ச  
முந்தானையில் சேதி வெச்ச 
ஆனா நீ என்னை மட்டும் மூடவே இல்ல  
கள்ளி காதலோடு நானிருக்கேன் மாறவே இல்ல  
கள்ளி காதலோடு நானிருக்கேன் மாறவே இல்ல  

ஊரான ஊரான   ஊரான ஊருக்குள்ளே
   
ஊரான ஊருக்குள்ளே  
உன்னை போல யாருமில்ல  
ஆணா நீ என்னை மட்டும் சேரவே இல்ல  
   
தானாவே உன்னை வந்து சேருவா புள்ள  
   
கொஞ்சம் நேரம் கூட  
ஒத்தாசையா வாழவே இல்ல
கொஞ்சம் நேரம் கூட  
ஒத்தாசையா வாழவே இல்ல
 
ஊரான? ஊருக்குள்ள?
ஊரான ஊருக்குள்ளே  
உன்னை போல யாருமில்ல
ஆனா நீ என்ன மட்டும் சேரவே இல்ல
 
உன்னை உத்து பாத்த கண்ணு ரெண்டும்  
தூங்கவே இல்ல  
உன்னை உத்து பாத்த கண்ணு ரெண்டும்  
தூங்கவே இல்ல 

கொஞ்சம் நோகா கண்ணை மூடி  
தூங்கு மாப்பிள்ளே 
YOU MAY BE INTERESTED :